Ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet został powołany w1952 r.

General theory of economics, history of economic thought, problems of functioning and development of the economy of Central and Eastern European countries. The committee was established in 1952.