Informacja o wyborach do komitetów naukowych PAN / Information on elections to scientific committees PAS

Wyniki wyborów do Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

List Wiceprezesa PAN, prof. Aleksandra Welfe / Letter from Vice President PAS, prof. Aleksander Welfe

 

REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE WYBORCZYM PAN / REGISTERATION IN THE ELECTRONIC SYSTEM

Czynna od 5 lipca 2023 do 06 października 2023 / Open from 05 July 2023 to 06 October 2023

UWAGA Tylko zarejestrowane osoby będą miały czynne i/lub bierne prawo wyborcze 

https://esw.pan.pl/Account/Login

na razie działa część rejestracyjna - tworzenie konta, do której podany jest bezpośredni link powyżej.

INSTRUKCJE DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYBORCZEGO PAN / REGISTERATION INSTRUCTIONS 

Instrukcja rejestracji w systemie ESWPAN

Instrukcja rejestracji w systemie ESWPAN dla osób będących członkami PAN i AMU

UWAGA konieczne jest potwierdzenie ważnego 48 godzin maila, który zostanie przesłanie na adres podany przy rejestracji

  

HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

  •  

5.07. - 6.10.2023

Rejestracja w systemie 

10.10 - 16.10.2023

Weryfikacja. Przeniesienie deklaracji

17.10.2023

Ogłoszenie list wyborczych

18.10 - 31.10.2023 

Wybory

2.11.2023

Ogłoszenie wyników

3.11 - 12.11.2023

Pierwsze wybory uzupełniające

13.11.2023

Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających

14.11 - 19.11.2023

Drugie wybory uzupełniające (Jeżeli będzie taka konieczność)

20.11.2023

Ogłoszenie wyników

 

REGULAMIN TRYBU WYBORU CZŁONKÓW I ORGANÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH

Regulamin w wersji pdf: Pobierz

  • 1.

1. W skład komitetu naukowego wchodzi 30 członków, wyłonionych w wyniku wyborów.

2. Wybory do komitetów naukowych odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „ESWPAN”. Wybory są tajne, co zapewnia ESWPAN.

3. Harmonogram wyborów przyjmuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk na wniosek wiceprezesa Akademii odpowiedzialnego za prace komitetów naukowych.

4. Informacja o wyborach i procedurze jest zamieszczana na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP).

  • 2.

1. W wyborach do komitetów naukowych biorą udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

2. Każda z osób uprawnionych do głosowania rejestruje się i deklaruje w systemie swoje czynne lub bierne prawo wyborcze w powiązaniu z co najwyżej dwoma komitetami naukowymi.

3. Jeżeli w odniesieniu do danego komitetu naukowego nie zgłosiło woli skorzystania z legitymacji biernej co najmniej 60 osób, wyborów do komitetu nie przeprowadza się. Osoby, które zadeklarowały wolę skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do takiego komitetu, mogą w ciągu 14 dni od dnia wysłania do nich informacji z systemu elektronicznego dotyczącej braku wyborów do danego komitetu zgłosić deklaracje skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do innego komitetu, do którego wybory odbędą się.

4. Listy kandydatów do poszczególnych komitetów naukowych są ogłaszane na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk oraz w BIP na podstawie zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.

5. Po ogłoszeniu list kandydatów, osoby uprawnione do głosowania otrzymują drogą elektroniczną aktywny dostęp do ESWPAN umożliwiający głosowanie.

6. Każda z osób, która zadeklarowała czynne prawo wyborcze, oddaje swój głos.

7. Po zamknięciu głosowania, kierujący komórką organizacyjną Kancelarii Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialną za obsługę techniczną komitetów naukowych, na podstawie danych z systemu ESWPAN, ustala wyniki głosowania i przekazuje protokół wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnemu za prace komitetów naukowych.

8. W przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów na kilku kandydatów i nie jest możliwe ustalenie właściwej liczby członków komitetu naukowego, wówczas uruchamiane są w ESWPAN wybory dodatkowe do tych komitetów naukowych spośród kandydatów o równej liczbie głosów. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialny za prace komitetów naukowych ustala harmonogram wyborów dodatkowych.

9. Osoby, które zadeklarowały bierne i czynne prawo wyborcze w komitetach naukowych, o których mowa w ust. 8, zostają poinformowane drogą elektroniczną o harmonogramie dodatkowych wyborów.

10. Po zamknięciu głosowania, kierujący komórką organizacyjną Kancelarii Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialną za obsługę techniczną komitetów naukowych, na podstawie danych z systemu ESWPAN, ustala wyniki głosowania w dodatkowych wyborach i przekazuje protokół wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnemu za prace komitetów naukowych.

11. W razie potrzeby procedura dodatkowych wyborów jest powtarzana, a ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.

  • 3.

Akt powołania członkowi komitetu naukowego, pochodzącemu z wyborów, podpisuje dziekan wydziału Polskiej Akademii Nauk współpracującego z danym komitetem naukowym, zwany dalej „dziekanem właściwego Wydziału”.

  • 4.

1. W skład komitetu naukowego, oprócz członków z wyboru, mogą wejść:

1) członkowie krajowi i zagraniczni Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „PAN” oraz Akademii Młodych Uczonych, zwanej dalej „AMU” deklarujący udział w pracach komitetu naukowego;

2) inne osoby, w liczbie nie większej niż 5, powołane do składu komitetu naukowego w drodze uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego, zwanej dalej „uchwałą Komitetu naukowego”, podjętej nie później niż na drugim posiedzeniu w nowej kadencji;

3) honorowy przewodniczący komitetu naukowego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składają deklarację udziału w pracach komitetu naukowego na ręce dziekana właściwego Wydziału.

3. Członek krajowy i zagraniczny PAN oraz członek AMU może być członkiem co najwyżej dwóch komitetów naukowych,

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być członkiem tylko jednego komitetu naukowego.

5. Członkowie AMU, mimo wygaśnięcia członkostwa w AMU, zachowują status członka komitetu naukowego, w którego pracach zadeklarowali udział, do końca kadencji tego komitetu naukowego.

  • 5.

1. W skład prezydium komitetu naukowego wchodzą:

1) przewodniczący komitetu naukowego,

2) jego zastępca lub zastępcy, nie więcej niż dwóch,

3) osoby wybrane spośród członków komitetu naukowego, nie więcej niż 3 osoby.

2. Przewodniczący komitetu naukowego jest wybierany spośród członków komitetu naukowego na pierwszym zebraniu plenarnym komitetu naukowego w nowej kadencji, które zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego komitetu naukowego, dziekan właściwego Wydziału lub osoba przez niego wskazana.

3. Zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego i członkowie prezydium komitetu naukowego są wybierani spośród członków komitetu naukowego na pierwszym lub drugim zebraniu plenarnym komitetu naukowego.

4. Sekretarz komitetu naukowego nie musi być członkiem komitetu naukowego, a kandydatów na sekretarza komitetu naukowego przedstawia przewodniczący komitetu naukowego.

5. Wyboru osób, o których mowa w ust. 2 - 4 dokonuje się zwykłą większością głosów.

6. Sekretarz komitetu naukowego uczestniczy w posiedzeniach i pracach komitetu naukowego oraz prezydium komitetu naukowego bez prawa głosu, jeśli nie jest członkiem komitetu naukowego.

7. Członek komitetu naukowego może pełnić funkcję przewodniczącego komitetu naukowego, zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego lub członka prezydium komitetu naukowego jednocześnie tylko w jednym komitecie naukowym Polskiej Akademii Nauk.

8. Funkcję przewodniczącego komitetu naukowego i zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego można pełnić nie dłużej niż przez dwie pełne kadencje.

9. Zastępców przewodniczącego komitetu naukowego powołuje dziekan właściwego Wydziału.

10. W przypadku odwołania, rezygnacji lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komitetu naukowego, zastępcę przewodniczącego komitetu naukowego lub członka prezydium komitetu naukowego, przeprowadzane są na wniosek dziekana właściwego Wydziału, wybory uzupełniające. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji komitetu naukowego.

11. W posiedzeniach prezydium komitetu naukowego, na wniosek przewodniczącego komitetu naukowego, mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, przewodniczący komisji lub zespołów zadaniowych komitetu naukowego, w przypadku, gdy komitet naukowy utworzył takie jednostki organizacyjne oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu naukowego, jeśli ich obecność jest niezbędna do prawidłowej pracy prezydium komitetu naukowego.

  • 6.

1. W przypadku połączenia komitetów naukowych w trakcie kadencji, w skład powstałego komitetu naukowego wchodzą wszyscy członkowie połączonych komitetów naukowych.

2. Z chwilą połączenia kończy się kadencja organów łączonych komitetów naukowych.

3. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego oraz członkowie prezydium komitetu naukowego wybierani są w trakcie pierwszego posiedzenia plenarnego powstałego, w wyniku połączenia, komitetu naukowego, zwołanego i prowadzonego przez dziekana właściwego Wydziału lub osobę przez niego wskazaną. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

  • 7.

1. W komitecie naukowym może, w uznaniu szczególnych zasług na polu działalności komitetu naukowego, zostać powołany w drodze uchwały komitetu naukowego, podjętej zwykłą większością głosów, honorowy przewodniczący.

2. Komitet naukowy może mieć tylko jednego honorowego przewodniczącego.

3. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych komitetu naukowego bez głosu stanowiącego.

4. Na wniosek przewodniczącego komitetu naukowego, w posiedzeniach prezydium komitetu naukowego może uczestniczyć honorowy przewodniczący bez głosu stanowiącego.

5. Godność honorowego przewodniczącego komitetu naukowego przysługuje dożywotnio.