Nowe Prezydium KNE PAN / New KNE PAN Presidium

18 maja 2020 roku odbyło się pierwsze konstytuujące posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Ze względu na pandemię COVID-19 miało formę wideokonferecji. Na posiedzeniu wybrano nowe władze KNE PAN na kadencję 2020-2023: Przewodniczącego, dwóch jego zastępców oraz trzech członków Prezydium.

On May 18, 2020, the first constitutive meeting of the Economic Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences in the 2020-2023 term was held. Due to the pandemic, COVID-19 took the form of videoconference. At the meeting, new authorities of the KNE PAN were elected for the 2020-2023 term: the Chairman, two of his deputies and three members of the Presidium.

 

Ponowne otwarcie systemu rejestracji od 29.11 do 06.12.2019

Szanowni Państwo,

Wybory członków do komitetów PAN na kadencję 2020-2023 są w tym roku po raz pierwszy prowadzone drogą elektroniczną. Stworzone do tego celu narzędzie, system wyborczy, dobrze pełni swoją funkcję, natomiast nieco mniej sprawnie zadziałał przekaz informacji. W związku z głosami o zbyt późnym przekazaniu w niektórych uczelniach informacji do wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu rejestracji kandydatów do komitetów naukowych PAN informuję, że system wyborczy zostanie ponownie otwarty w dniu 29 listopada i pozostanie otwarty do 6 grudnia (godz. 23:59).

Wejście do systemu wyborczego znajduje się tutaj: https://wyborykomitety.pan.pl Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji zamieszczone są w menu „instrukcja wyborcza” – plik .pdf pt.: „Instrukcja do głosowania”.

Ponowne otwarcie systemu ma umożliwić zarejestrowanie się osobom uprawnionych, które nie zrobiły tego w dniach 12-20 listopada br. Uwaga: Osoby, które wcześniej dokonały prawidłowo rejestracji nie muszą podejmować żadnych działań. Osoby, które popełniły błędy przy rejestracji, np. w danych osobowych, nr ORCID lub błędnie wybrały komitet czy opcję „głosuję” – „kandyduję” będą miały w tym czasie możliwość ich poprawienia.

Wybory do komitetów (głosowanie w systemie wyborczym) odbędą się zgodnie
z zamieszczonym na stronie https://wyborykomitety.pan.pl harmonogramem. Prosimy o zalogowanie się do systemu wyborczego i zagłosowanie w dniach 16-20 grudnia 2019 r. W dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 16 grudnia, wszyscy prawidłowo zarejestrowani wyborcy otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o głosowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE WYBORCZYM KOMITETÓW PAN

czynna do 06 grudnia 2019 do godz. 23.59

UWAGA Tylko zarejestrowane osoby będą miały czynne i/lub bierne prawo wyborcze

https://wyborykomitetow2019.pan.pl/Account/Register

 Instrukcja rejestracji i głosowania pdf

SYSTEM WYBORCZY KOMITETÓW PAN

na razie działa część rejestracyjna - tworzenie konta, do której podany jest bezpośredni link powyżej.

Po poprawnej rejestracji (konieczne jest potwierdzenie ważnego 48 godzin maila, który zostanie przesłanie na adres podany przy rejestracji) można się będzie zalogować do swojego konta przez ten link

https://wyborykomitetow2019.pan.pl/Account/Login


 

Informacja o wyborach członków do komitetów naukowych PAN

 

Szanowni Państwo,

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Mimo to zdecydowaliśmy o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Przedsięwzięcie to jest bardzo poważne, ponieważ obejmuje grono ponad 30 tysięcy naukowców uprawnionych do głosowania i bycia wybranym do jednego z 78 komitetów PAN.

Zbudowany przez Zespół Teleinformatyki PAN system wyborczy, umożliwi przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną, co oszczędzi wiele czasu i pracy ludzkiej, a także kosztów druku kart do głosowania i korespondencji drogą pocztową. System do głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych. Z systemu można skorzystać dosłownie w każdym miejscu na kuli ziemskiej do którego dociera Internet. Zanim jednak przystąpimy do wyborów musimy wszyscy, którym zależy na jak najlepszej działalności komitetów jako organów integrujących społeczność akademicką całego kraju, zbudować bazę danych do celów wyborczych. Musimy się zarejestrować w systemie i w wyznaczonym czasie oddać głos. Stąd mój gorący apel do władz uczelni wyższych, instytutów PAN, instytutów badawczych, komitetów naukowych PAN oraz Wydziałów i Oddziałów PAN o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji po to, aby dotarła do jak największej liczby uprawnionych do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/.

Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwarta dnia 12.11.2019. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w wyborach.

Przy tej okazji chciałbym również gorąco podziękować wszystkim ustępującym Komitetom naukowym PAN za ich aktywność oraz szereg widocznych sukcesów wynikających z ich działalności na rzecz uprawianej nauki i rozpowszechniania wiedzy.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

  

 

INSTRUKCJA WYBORCZA i HARMONOGRAM

 

7-8.11.2019 ogłoszenie wyborów (na stronach PAN i komitetów)

 1. Plik z informacją zostanie opublikowany na stronie PAN, Wydziały rozprowadzą plik do uczelni oraz komitetów, instytutów i pomocniczych jednostek naukowych PAN w celu dalszej dystrybucji.

12-20.11.2019 (godz. 23:59) rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

 1. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym.
 2. System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” lub „nie chcę kandydować”.
 3. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.
 4. Członkowie PAN oraz członkowie AMU nie muszą się rejestrować, wymagane jest tylko potwierdzenie adresu mailowego w odpowiednim czasie (klikając na link wysłany do członków) oraz sprawdzenie danych i wybór komitetów w których chcą zagłosować.

22.11-4.12. 2019 weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN, zgodnie z pismem z dnia 6.11.2019

 1. Po zakończeniu rejestracji, nastąpi weryfikacja zgłoszeń kandydatów komisje otrzymają z sekretariatu Pana Prof. R. Zabielskiego listy z systemu wyborczego (w pliku Excel oraz pdf). Członkowie komisji proszeni są o sprawdzenie danych oraz uzupełnienie kolumny „dane zgodne”, uzupełniając poszczególne komórki słowami „tak” lub „nie” przy każdym kandydacie.
 2. Dane członków PAN oraz AMU nie podlegają weryfikacji, ze względu na sprawdzenie danych wcześniej.
 3. Po weryfikacji przez komisje działające w komitetach przekazują listy do odpowiednich wydziałów (adres ogólny wydziału), mailem (plik Excel oraz pdf) do dnia 4.12.2019 do godziny 23:59. Proszę o dodanie podpisanego przez przewodniczącego komisji komitetowej pisma z potwierdzeniem, iż dane kandydatów zostały zweryfikowane i sprawdzone (w dniu, w składzie). Następnie wydziały niezwłocznie przekazują listy do przewodniczących komisji działających przy wydziałach.

5-6.12.2019 weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN zgodnie z pismem z dnia 6.11.2019

 1. Komisje działające przy Wydziałach weryfikują listy otrzymane z wydziałów, zatwierdzają oraz potwierdzają iż dane zostały zweryfikowane przez komisje wydziałowe (dnia, w składzie).
 2. Następnie przekazują listy mailem (plik Excel oraz pdf) z oficjalnym pismem zaadresowanym do Profesora Romualda Zabielskiego Wiceprezesa PAN potwierdzającym weryfikację oraz podpisanym przez przewodniczącego komisji, do dnia 6.12.2019 do godziny 23:59.

9-11.12.2019 weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym (Zespół Teleinformatyki, Sekretariat Prof. R. Zabielskiego)    

 1. Na podstawie list przekazanych przez komisje wyborcze działające przy wydziałach do Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN, informacje o zgodności lub niezgodności danych kandydatów, zostaną zaimplementowane do systemu wyborczego.

 16-20.12.2019 wybory

 1. Wybory przeprowadzane są droga elektroniczną, głosowanie jest bezpośrednie i tajne
  w systemie wyborczym PAN, będącym narzędziem pomocniczym.
 2. Wybór nowego składu komitetów naukowych odbędzie się na podstawie Uchwały Nr 50/2019 z dnia 17 września 2019 w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy zarejestrowani w systemie wyborczym, z wyjątkiem członków PAN oraz członków AMU, którzy posiadają tylko prawo czynne. Otrzymanie członkostwa w komitetach, przez członków korporacji odbywa się w innym trybie.
 4. Osoby nie będące członkami AMU oraz PAN są uprawnione do głosowania tylko i wyłącznie w jednym komitecie, do którego kandydują.
 5. Członkowie PAN oraz członkowie AMU, mogą głosować w dwóch wybranych przez siebie komitetach.

06-15.01.2020 wybory uzupełniające

Zakończenie procesu wyborczego

 1. Po zakończonym głosowaniu, listy wybranych członków komitetów naukowych PAN zostaną przekazane do komisji działających przy wydziale w formie wydruku przez sekretariat Profesora R. Zabielskiego.
 2. Następnie komisje wydziałowe ogłaszają wyniki i dystrybuują zgodnie z procedurami.