ZAŁĄCZNIK do Uchwały nr 01/2020

Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

z dnia 13 października 2020

Regulamin Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Regulations of the Economic Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences

 

 • 1

Misją Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Komitetem jest stymulowanie rozwoju nauk ekonomicznych, inicjowanie wdrożeń wyników badań i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej.

 • 2

Przewodnimi ideami Komitetu są: prawda, umiłowanie i szacunek dla wiedzy oraz rzetelność w jej zdobywaniu i upowszechnianiu. Kultywując te naczelne idee, Komitet współuczestniczy w tworzeniu i utrwalaniu wartości etycznych w sferze nauki.

 • 3
 1. Do zakresu działania Komitetu należą zadania wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695, 1086), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
 2. W szczególności Komitet może:
 • przeprowadzać analizę i ocenę stanu nauki oraz wypowiadać się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie na temat kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk ekonomicznych;
 • współdziałać z organami rządowymi odpowiedzialnymi za rozwój nauki i gospodarki w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju nauk ekonomicznych;
 • inicjować badania oraz wypowiadać się na temat tworzenia i rozwoju placówek naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, oceniać ich programy badawcze i zakresy działania na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i organów Polskiej Akademii Nauk;
 • współdziałać w upowszechnianiu wyników badań w zakresie nauk ekonomicznych i sprzyjać wprowadzaniu rezultatów tych badań do praktyki społecznej, między innymi poprzez  inicjowanie dyskusji oraz organizowanie  konferencji naukowych;
 • opracowywać ekspertyzy na zlecenie organów rządowych, organów Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, prowadzić doradztwo naukowe oraz przedstawiać opinie naukowe w sprawach objętych zakresem działania Komitetu, zwłaszcza szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju;
 • oceniać poziom i potrzeby wydawnictw naukowych w zakresie nauk ekonomicznych;
 • wydawać wspólnie z  Polskim Towarzystwem Ekonomicznym czasopismo naukowe „Ekonomista”; 
 • wypowiadać się w sprawach kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej reprezentującej nauki ekonomiczne;
 • współpracować z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi reprezentującymi nauki ekonomiczne;
 • opiniować kandydatury na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk ekonomicznych;
 • zgłaszać i opiniować wnioski do nagród naukowych w zakresie nauk ekonomicznych;
 • współpracować z towarzystwami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi komitetami PAN, a także stowarzyszeniami zawodowymi o charakterze ekonomicznym;
 • podejmować uchwały służące rozwojowi nauk ekonomicznych oraz wykorzystaniu ich osiągnięć dla dobra kraju oraz wykonywać inne zadania  zlecone przez organy Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu w granicach  kompetencji  zapisanych  w ust. 1.
 • 4
 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści w zakresie nauk ekonomicznych, wybierani przez środowisko naukowe reprezentujące tę dziedzinę nauki, wybrani zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. Poza przedstawicielami nauk ekonomicznych o których mowa w ust. 1 Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu wybitnych specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego.
 3. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk reprezentujący nauki ekonomiczne, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu.
 • 5
 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 2. Skład osobowy Komitetu, w oparciu o wyniki wyborów, akceptuje zebranie plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, zwanego dalej Wydziałem I. Członków Komitetu z upoważnienia zebrania plenarnego powołuje Dziekan Wydziału I.
 3. W Komitecie może zostać powołany (jeden) honorowy przewodniczący. Uczestniczy on w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego. Honorowego przewodniczącego powołuje zebranie plenarne Komitetu, na wniosek zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistyczych i Społecznych PAN, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu.
 4. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
 5. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
 6. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój status.
 • 6

Organami Komitetu są: 

1) Przewodniczący Komitetu,

2) Prezydium Komitetu.

 • 7
 1. Do obowiązków Przewodniczącego należy kierowanie bieżącą pracą Komitetu, reprezentowanie Komitetu na zewnątrz  oraz: 
  • zwoływanie zebrań plenarnych Komitetu co najmniej dwa razy w roku, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie zebraniom,
  • zwoływanie zebrań Prezydium Komitetu nie  mniej niż cztery razy w roku, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie zebraniom.

       Zebrania o których mowa  w pkt. 1), 2) Przewodniczący zwołuje z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej  trzydziestu procent członków Komitetu. Przewodniczący może w szczególnych okolicznościach polecić zwołanie zebrania plenarnego Komitetu lub zebrania Prezydium Komitetu wskazanemu zastępcy.

 1. Zawiadomienie o zebraniu plenarnym Komitetu wysyłane jest pocztą elektroniczną co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.
 2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.
 3. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków     W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Dla ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków prezydium. W razie równej         liczby  głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Uchwały zebrań plenarnych Komitetu oraz uchwały Prezydium Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 6. W posiedzeniach zebrania plenarnego Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.
 • 8

W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

 1. l) Przewodniczący,

2) zastępca lub zastępcy przewodniczącego (nie więcej niż dwóch),

3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).

 1. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 • 9

Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział I lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

 • 10

Z posiedzeń plenarnych Komitetu oraz posiedzeń Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

   

 • 11
 1. Dla wykonania zadań wymienionych w § 3 zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje i zespoły zadaniowe, zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych. Uchwała zebrania plenarnego Komitetu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga akceptacji Wiceprezesa nadzorującego działalność Komitetu.
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. W skład komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.
 5. Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego i Redaktora Naczelnego czasopisma „Ekonomista” powołuje Dziekan Wydziału I na wspólny wniosek Przewodniczącego Komitetu i Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członków Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej czasopisma „Ekonomista” powołuje Przewodniczący Komitetu wspólnie z prezesem PTE.