14 marca  2018 r.  (środa) w godz. 10.00 – 15.30  w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 odbyła się konferencja naukowa

 

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność,
relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Evolution of economic sciences. Unity and diversity, relations to other sciences, classification problems

 Prof. Mączyńska wita uczestników

Prof. Elżbieta Mączyńska wita uczestników konferencji, obok prof. Małgorzata Zaleska oraz prof. Marian Gorynia

 

Konferencja była współorganizowana przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z udziałem pięciu komitetów naukowych PAN: Komitetu Nauk o Finansach, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Demograficznych oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.

Obecnie istnieje wiele sporówn i odmiennych stanowisk na temat problemu przyszłości relacji między dyscyplinami nauk ekonommicznych. Zuważalne sa dwie tendencje: do specjalizacji, którą wymusza poziom zaawansowania współczesnej nauki oraz do interdyscyplinarności. Uczestnicy konferencji będą podejmować następujące problemy:

  • Ewolucja badań wewnątrz dyscyplin nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo;
  • Ewolucja miejsca nauk będących przedmiotem zainteresowania danego komitetu PAN w ramach nauk ekonomicznych albo relacji z naukami ekonomicznymi;
  • Ewolucja relacji pomiędzy dyscyplinami nauk ekonomicznych;
  • Ewolucja relacji pomiędzy dziedziną nauk ekonomicznych a innymi obszarami i dziedzinami nauki: imperializm ekonomii jako nauki a współpraca z innymi dziedzinami nauk;
  • Problem interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych;
  • Inne zagadnienia uznane za ważne z punktu widzenia zarysowanego tytułu konferencji.

Uwzględnienie powyższych założeń pozwoli uczestnikom na sformułowanie odpowiedzi na następujące pytanie: 

"W czym przejawia się odrębność i podobieństwo omawianej w referacie nauki w stosunku do  innych dyscyplin/subdyscyplin dziedziny nauk ekonomicznych czy też innych dziedzin?"

 

 Seminarium będzie rejestrowane elektronicznie i zapis stenograficzny zamieszczony zostanie na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl/konferencje) oraz na stronie KNE PAN.

Uprzejmie prosimy o elektroniczne zgłoszenie swojego udziału w konferencji w terminie do 8 marca br. na adres  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub telefonicznie: (22) 55 15 415.

 

Program konferencji

 

10.00  –  Powitanie uczestników konferencji – Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE, członek KNE PAN 

–  Wprowadzenie – Prof. Marian Gorynia, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN „Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacjeprezentacja

 

10.20 – 11.00 – I PANEL (Komitet Nauk Ekonomicznych oraz  Komitet Nauk o Finansach) 

Prof. Bogusław Fiedor (Komitet Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Podział na ortodoksję (mainstream) i heterodoksję w świetle potrzeby różnorodności metodologicznej w ekonomii".

Prof. Jerzy Wilkin (Komitet Nauk Ekonomicznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa) - „Ekonomia a inne nauki społeczne. Korzyści i trudności badań interdyscyplinarnych". 

Prof. Andrzej Wojtyna (Komitet Nauk Ekonomicznych ,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na obecny kryzys?

Prof. Stanisław Flejterski (Komitet Nauk o Finansach, Uniwersytet Szczeciński) – „Stan współczesnych nauk o finansach. Status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty”. prezentacja

11.00 – 11.45 – DYSKUSJA

 

11.45 – 12.25 –  II PANEL (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN) 

Prof. Stanisław Sudoł (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wyższa Szkoła Menedżerska) – „Nauki o zarządzaniu. Przedmiot, granice i miejsce w klasyfikacji nauk”.

Prof. Wojciech Czakon (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Jagielloński) – „Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój, legitymizacja, wyróżniki" prezentacja

Prof. Mirosław Szreder (Komitet Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Gdański) – „Rola badań statystycznych w naukach ekonomicznych w świetle nowych możliwości określanych mianem Big Data”.

Prof. Krzysztof Jajuga (Komitet Nauk Ekonomicznych, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Ewolucja nauk ekonomicznych – dylematy klasyfikacji dyscyplin”.

12.25 – 13.10 – DYSKUSJA

  

13.10 – 13.50 – PRZERWA

 

13.50 – 14.35 – III PANEL (Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Komitet Nauk o Pracy  i Polityce Społecznej PAN)

Prof. Irena E. Kotowska (Komitet Nauk Demograficznych PAN, SGH), prof. Jolanta Kurkiewicz (Komitet Nauk Demograficznych PAN, UE w Krakowie) – „Ewolucja badań procesów ludnościowych oraz  relacji między demografią a naukami ekonomicznymi". 

Prof. Elżbieta Gołata (Komitet Nauk Demograficznych PAN, UE w Poznaniu), dr Maciej Beręsewicz (UE w Poznaniu) – „Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności”.

Prof. Marta Juchnowicz (Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, SGH) - „Rozwój ZZl – w kierunku kapitału ludzkiego”.

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,  Uniwersytet Łódzki) – „Kierunki i charakter badań w ekonomii pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych".

14.35 – 15.20 – DYSKUSJA  

15.20 – 15.30 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

GENEZA KONFERENCJI

Organizacja konferencji wynika z potrzeby refleksji i dyskusji nad stanem nauk ekonomicznych w Polsce i w świecie, nad kierunkami ich ewolucji i nad możliwymi scenariuszami rozwoju w przyszłości, a takzę odpowiedzi na pytanie czy ekonomia pozwala wyjaśnić lepiej niż w przeszłości to co się dzieje w gospodarce. Po ostatnim kryzysie finansowym w naukach ekonomicznych zaszły (i nadal zachodzą) przemiany, które dotyczą zwłaszcza kierunków oraz metodologii badań.Konferencja ma umożliwić przedstawienie różnych stanowisk oraz różnic problemoych nie tylko w dziedzinie nauk ekonomicznych, ale w szeroko pojętym obszarze nauk ekonomicznych i innych nauk z nim związanych.

Tematyka ta zapoczątkowana została debatą „Ewolucja nauk ekonomicznych – konwergencja czy dywergencja” przeprowadzoną na posiedzeniu plenarnym KNE PAN 14.03.2017. Panelistami byli członkowie KNE PAN: prof. Bogusław Fiedor, prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Stanisław Urban i prof. Andrzej Wojtyna. Ze względu na jej wagę była ona najpierw kontynuowana na wspólnym otwartym seminarium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej PTE "Ewolucja nauk ekonomicznych – relacje między dyscyplinami" 13.06.2017, które prowadzili prof. Bogusław Fiedor oraz prof. Marian Gorynia. Podczas seminarium referaty programowe wygłosili prof. Bogdan Nogalski prof. Jan Wiktor oraz prof. Jerzy Wilkin. Następnie, ze względu na zainicjowanie ważnych debat m.in. na temat ewolucji nauk ekonomicznych, w tym klasyfikacji dyscyplin w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, a także ze względu na to, że nauki ekonomiczne reprezentowane są w 6 komitetach PAN, zadecydowano o rozszerzeniu twórczej współpracy i zaproszono do niej pozostałe komitety PAN z szeroko pojętej dziedziny nauk ekonomicznych.

 

 

Rada Programowa:

Przewodniczący - Prof. Marian Gorynia, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, przewodniczący RN PTE oraz  Prof. Elżbieta Mączyńska, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, prezes PTE, prof. Bogusław Fiedor, zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, wiceprezes PTE, Prof. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Prof. Emil Panek, przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Prof. Krzysztof Jajuga, przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Prof. Bogdan Nogalski, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i  Zarządzaniu PAN, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Prof. Małgorzata Zaleska, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Prof. Irena E. Kotowska, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Prof. Zenon Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący - Prof. Eugeniusz Kwiatkowski,  Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prof. Joanna Kotowicz-Jawor, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, członek Prezydium RN PTE,   Dr Jerzy Kaźmierczyk – sekretarz RN PTE, Krystyna Łuszczyńska – Biuro Zarządu Krajowego PTE, Elżbieta Magdalińska – Sekretariat KNE PAN.

Prowadzący konferencję prof. Marian Gorynia

 

Panel I - prowadząca prof. Małgorzata Zaleska

 

Panel I

 

Panel I - wystapienie prof. Bogusława Fiedora

 

Panel II - prowadzący prof. Nogalski

 

Panel II - wystąpienie prof. Stanisława Sudoła

 

Wystąpienie prof. Krzysztofa Jajugi

 

Panel III

Wystąpienie prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Uczestnicy konferencji