II Ogólnopolska Konferencja Ewolucja Nauk Ekonomicznych II

 

Ekonomia a pandemia COVID-19 - potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?

Economics and the COVID-19 pandemic - the need for ongoing adjustments or a paradigm shift?

 

22 listopada (november) 2022 roku w godz. 9:30-17:30

Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72

w formule hybrydowej (stacjonarnej i  online)

Zapraszamy do rejestracji / Registeration : LINK

Transmisja online YouTube

Konferencja ENE II jest kontynuacją konferencji zorganizowanej w marcu 2018 roku nt. "Ewolucja Nauk Ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne". 

The ENE II conference is a continuation of the conference organized in March 2018 on "Evolution of Economic Sciences. Unity and diversity, relations to other sciences, classification problems"

Konferencja ENE II jest poświęcona refleksji nad ewolucją badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin ekonomicznych, nad relacjami pomiędzy nimi, jak również nad relacjami nauk ekonomicznych z innymi dyscyplinami nauki, a także nad problemami interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w nurt szerszej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce oraz nauce.

The ENE II conference is devoted to reflection on the evolution of research within economic disciplines and sub-disciplines, on the relations between them, as well as on the relations of economic sciences with other scientific disciplines, as well as on the problems of interdisciplinarity in economic sciences. The conference is part of a broader discussion on crisis phenomena in the modern economy and science.

Referaty będą dotyczyły następujących zagadnień tematycznych:

 • ewolucja badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin nauk ekonomicznych – ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna; inne subdyscypliny według uznania komitetów PAN,
 • ewolucja miejsca nauk będących przedmiotem zainteresowania danego komitetu PAN w ramach nauk ekonomicznych albo relacji z naukami ekonomicznymi, ewolucja relacji pomiędzy dyscyplinami i subdyscyplinami nauk ekonomicznych,
 • ewolucja relacji pomiędzy naukami ekonomicznymi a innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki: imperializm ekonomii jako nauki a współpraca z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauk,
 • problem interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych,
 • inne zagadnienia uznane za ważne z punktu widzenia zarysowanego tytułu konferencji

Organizatorem Konferencji jest Komitet Nauk Ekonomicznych PAN we współpracy z:

 • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
 • Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitetem Nauk o Finansach PAN,
 • Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
 • Komitetem Statystyki i Ekonometrii PAN,
 • Komitetem Nauk Demograficznych PAN,
 • Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,
 • Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN

Szczegółowy program konferencji / Detailed conference program

Termin zgłoszeń na konferencję upływa w dniu 18 listopada br. / The deadline for applications is 18th November
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w formie stacjonarnej, decyduje kolejność zgłoszeń.

REFERATY

Sesja plenarna: ENE - wyzwania metodologiczne Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Szablewski

» Społeczna sprawczość i użyteczność nauk ekonomicznych w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych - prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Marian Gorynia

» Zwrot empiryczny w ekonomii. Przykład badań nad nierównościami - prof. dr hab. Łukasz Hardt, dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

» Ewolucja metod badawczych i wykorzystywanych danych w badaniach z dyscypliny ekonomia i finanse w obliczu rozwoju nowych technologii i pojawiających się zjawisk w gospodarce światowej - dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK

» Współczesne dylematy metod statystycznych i ekonometrycznych w zastosowaniach społeczno- ekonomicznych - prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Sesja plenarna: ENE - wyzwania i imperatywy związane ze współczesnymi megatrendami rozwojowymi i czasami wielkich przełomów Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch

» Ekonomia i sztuczna inteligencja - sądy i przesądy - prof. dr hab. Tomasz Szapiro

» Dezintermediacja finansów - przyszłość bankowości? - dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH

» Dżuma i nowe przywództwo - prof. dr hab. Andrzej Koźmiński

» Strategia w czasach przełomów - prof. dr hab. Wojciech Czakon

» Odbudowa gospodarcza po pandemii Covid-19 - dr Wojciech Paczos

Sesja plenarna: ENE - wyzwania społeczno-demograficzne i przyrodnicze Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

» Jakie wnioski z przemian demograficznych dla nauk ekonomicznych ? dr hab. Anna Matysiak, prof. UW

» Ewolucja nauk ekonomicznych w następstwie zmian środowiska przyrodniczego dr Konrad Prandecki

» Wyzwania rozwojowe dla rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Łukasz Arendt

» Współczesne wyzwania dla polityki społecznej - zwłaszcza obszaru zabezpieczenia społecznego prof. dr hab. Gertruda Uścińska

» Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku 50 lub więcej lat w Europie - badanie SHARE Corona - dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH