Seminarium 21042021 plakat

Zjawiska kryzysowe - w wymiarze zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym (w tym zwłaszcza dotyczące sfery finansów publicznych) - wywołane lub przyśpieszane przez pandemię COVID-19 w sposób niejako naturalny skutkują ożywieniem dyskusji na temat ogólnej wydolności gospodarki opartej na rynkowej regulacji i prywatnej własności, czyli kapitalizmu. Wydolności i efektywności tego typu modelu gospodarczego i społecznego w rozwiązywaniu kumulujących się, nabrzmiewających od lat problemów a także w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z nowych trendów rozwojowych współczesności. W trakcie naszego spotkania najbliższego webinarium w dniu 21.04. chcemy podjąć pogłębioną dyskusję nad przyszłością i kierunkami dalszego rozwoju kapitalizmu. W gronie wybitnych znawców problematyki spróbujemy zastanowić się nad potrzebą i zasięgiem zmian w ramach dominującego obecnie modelu gospodarczego w szeroko rozumianym świecie zachodniej cywilizacji i kultury. Osoby zainteresowane bardzo serdecznie zapraszamy do udziału.

Crisis phenomena - in the health, social and economic dimensions (including, in particular, in the sphere of public finances) - caused or accelerated by the COVID-19 pandemic, in a natural way, result in the revival of the discussion on the overall efficiency of the economy based on market regulation and private property, i.e. capitalism . The efficiency and effectiveness of this type of economic and social model in solving cumulative problems that have been swelling for years, as well as in dealing with challenges resulting from new development trends of the present day. During our meeting, the next webinar will be held on April 21. we want to engage in an in-depth discussion on the future and directions of further development of capitalism. In a group of outstanding experts in the field, we will try to reflect on the need and scope of changes within the currently dominant economic model in the broadly understood world of Western civilization and culture. We kindly invite all interested persons to participate.

Webinarium organizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN:

„Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu”.

"End of history or end of capitalism? Directions and limits of the evolution of capitalism"

 

Webinarium online odbędzie się 21 kwietnia 2021 r., Godz. 12:00 - 14:00.

Program:

12.00 – 12.10 - Powitanie: Prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dr Ernst Hillebrand - Dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie, Prof. Andrzej Szablewski – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

12.10 – 13.10 - Wystąpienia wprowadzające (15-minutowe):

 Ewolucja kapitalizmu jakiej potrzebujemy: zamiast rządów, które są pod kontrolą rynków, potrzebujemy rynków, które są pod kontrolą rządów - Prof. Peter Bofinger, Uniwersytet w Würzburgu,

Ewolucja i perspektywy kapitalizmu patchworkowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – Prof. Ryszard Rapacki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

 Możliwe kierunki ewolucji kapitalizmu a regres transformacji systemowej w Polsce – Prof. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

 Społeczna gospodarka rynkowa – archaizm czy (po)pandemiczna szansa? – Prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

13.10-13.50 – Pytania, komentarze, dyskusja / Questions, Commentaries, Discussion

13.50-14.00 – Podsumowanie i zakończenie / Summary and Conclusion

Moderatorzy: prof. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 Uczestnictwo w webinarium wymaga wcześniejszej rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_8BDCvNOzS4GvwGAwPyCxfQ. Link do uczestnictwa w webinarium osobom zarejestrowanym zostanie przesłany odrębnie przed seminarium.

 Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język niemiecki i polski i transmitowana na żywo za pośrednictwem platformy Zoom.