logo23

 

XXIII Sesja Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN

na temat

"Formy i mechanizmy integracji ekonomicznej"

Konferencja odbyła się  w dniach 25-26 czerwca 2013 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica

otwarcie konferencji

XXIII Sesja Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN odbyła się w Warszawie w dn. 24-28 czerwca br. Tematem sesji były „Formy i mechanizmy integracji ekonomicznej". W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele placówek badawczych, wyższych uczelni, centralnych organów administracji gospodarczej, przedsiębiorcy, studenci. Na sesji obecni byli także przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Organizatorem konferencji był Komitet Nauk Ekonomicznych PAN z udziałem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Otwarcia sesji dokonał dziekan Wydziału I Humanistycznych i Społecznych PAN, prof. Stanisław Filipowicz. Gości powitali także Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Emil Panek, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN prof. Joanna Kotowicz-Jawor (Przewodnicząca Strony Polskiej Komisji Wspólnej), prof. Leszek Jasiński - KNE PAN i prof. Lew Nikiforow, przewodniczący Strony Rosyjskiej Komisji Wspólnej PAN i RAN. Obrady sympozjum prowadzili J. Kotowicz-Jawor i L. Nikiforow.

Tematyka XXIII Sesji Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN należy do głównego nurtu prowadzonych przez nią badań na temat kluczowych determinant i kierunków przekształceń strukturalnych i rozwoju gospodarki Polski i Rosji. Szczególne miejsce w debacie poświęcono oddziaływaniu globalnych procesów integracyjnych na zmiany systemowe i konkurencyjność obu gospodarek. Sesja wzbogaciła dotychczasowy stan rozpoznania form integracji w warunkach globalizacji i rewolucji technologicznej i ich wpływu na kierunki rozwoju gospodarki Polski i Rosji.


W konferencji uczestniczyli członkowie Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i wydziałów ekonomicznych wyższych uczelni, przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej, delegacja Instytutu Ekonomiki RAN, rządowej administracji gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Strona polska zaprezentowała 7 referatów:

 

Strona rosyjska zaprezentowała także 7 referatów:

 

Wiodącym tematem konferencji była analiza różnorodnych form integracji regionalnej, w tym Wspólnoty Europejskiej i jej oddziaływania na zmiany systemu funkcjonowania i konkurencyjność polskiej gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono działaniu europejskiej unii walutowej i oddziaływaniu procesów globalizacji finansowej na funkcjonowanie EU. W tym wątku dyskusji omówiono także korzyści i ryzyka związane z przystąpieniem Polski do strefy euro. Ważnym wątkiem dyskusji była prezentacja i analiza europejskich systemów innowacyjnych jako wzorca dla polskiej polityki rozwojowej.

Szczególne miejsce w debacie zajęły nowe formy integracji regionalnej w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Dotyczyło to integracji krajów wschodzących z krajami słabo rozwiniętymi, w tym głównie ekspansji gospodarki Chin w tych regionach.
Na tym tle rozwinęła się dyskusja na temat przyszłego kształtu (modelu) funkcjonowania gospodarki rynkowej w warunkach globalizacji i procesów integracyjnych. Drugim ważnym blokiem problemowym dyskusji były procesy integracji wewnątrz gospodarki Rosji i zewnętrznej integracji tej gospodarki z rynkiem globalnym. Zaprezentowano interesującą koncepcję zagospodarowania i powiązania (zintegrowania) surowcowych regionów dalekiego Wschodu (Syberia) z centrum gospodarczym Rosji. Sformułowano wiele rekomendacji dla polityki gospodarczej tego kraju dotyczących głębokich zmian instytucjonalnych niezbędnych dla realizacji tego zadania. Podkreślono rolę offshoringu w procesie integrowania regionów surowcowych z rynkiem światowym. Omówiono także warunki powiązań gospodarki rosyjskiej z UE. Trzecim wątkiem dyskusji były bieżące problemy polityki gospodarczej obu krajów, tj. stan finansów publicznych, sanacyjne działania w sferze polityki budżetowej, stan rynku pracy, dyspersje dochodowe, zdolność innowacyjną obu gospodarek, ewolucję strategii rozwoju gospodarki Rosji z modelu surowcowego w kierunku gospodarki innowacyjnej.

Sumując, XXIII Sesja Komisji Wspólnej PAN i RAN wzbogaciła stan wiedzy dotyczący aktualnego przebiegu procesów integracyjnych w skali globalnej i ich wpływu na przemiany mechanizmu funkcjonowania, innowacyjność i pozycję konkurencyjną obu krajów. Sformułowano postulaty adresowane do ich polityki gospodarczej zorientowane na adaptację stosowanych przez nią instrumentów do warunków integracji i globalizacji.

W części nieoficjalnej konferencji rosyjscy goście odbyli spotkanie z Prezydentem Miasta Zamość, panem Marcinem Zamoyskim oraz Zastępcą Prezydenta panem Tomaszem Kossowskim. Zaprezentowano determinanty i główne kierunki rozwoju Zamościa, Strategię Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008 - 2020 oraz rolę pomocy publicznej z Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Jednym z sukcesów Zamościa, którymi goście byli szczególnie zainteresowani, było utworzenie Strefa Aktywności Gospodarczej w Zamościu – Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz osiągnięcie rentowności wszystkich czterech spółek miejskich zajmujących się komunikacją publiczną, zasobami mieszkaniowymi, wodociągami oraz szpitalem.

Zadecydowano, że w czerwcu 2014 w Moskwie zostanie zorganizowana kolejna, XXIV Sesja i Konferencja Naukowa Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN, „Polska i Rosja zmiany strukturalne w warunkach cywilizacyjnego przełomu".

Generalnie XXIII Sesję Komisji Ekonomistów PAN i RAN należy ocenić jako wydarzenie naukowe o istotnym znaczeniu merytorycznym, interesujące i użyteczne dla pracy badawczej, eksperckiej i dydaktycznej ekonomistów i praktyków obu krajów.

 

XXIII Konferencja Naukowa Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN 

Prof. Joanna Kotowicz-Jawor i Prof. Lew W. Nikiforow                          Otwarcie konferencji przez prof. Stanisława Filipowicza

Uroczyste podpisanie deklaracji Z wizytą u prezydenta Zamościa

        Uroczyste podpisanie Protokołu                                                                    Z wizytą u Prezydenta Zamościa

 

PROGRAM KONFERENCJI


WTOREK

25 czerwca 2013 r.


OTWARCIE KONFERENCJI

10.00-10.15

Stanisław FILIPOWICZ

Dziekan Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN

Emil PANEK

  Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

Lew W. NIKIFOROW

Przewodniczący Strony Rosyjskiej Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN

Joanna KOTOWICZ-JAWOR

Przewodnicząca Strony Polskiej Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN

 


SESJA 1

10.15-11.30

Lew W. NIKIFOROW, Instytut Ekonomii RAN

Rozwój procesów integracyjnych w gospodarce Rosji na bazie jej reindustrializacji

Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA, Łukasz AMBROZIAK Szkoła Główna Handlowa

Preferencyjne porozumienia handlowe: ułatwienie czy bariera dla wielostronnego systemu handlowego WTO oraz handlu międzynarodowego?

Dyskusja

11.30-11.45

Przerwa na kawę


SESJA 2

11.45-13.30

Juliusz KOTYŃSKI, Marek KULCZYCKI Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Globalizacja finansowa a integracja europejska

Andriej J.GORODECKIJ  Instytut Ekonomii RAN

Regulowanie antykryzysowe i modele pokryzysowego rozwoju Rosji

Andrzej  CZYŻEWSKI, Anna MATUSZCZAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Integracja wydatków budżetowych w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski w latach 2000-2013 i jej znaczenie dla polityki rolnej

Dyskusja

13.30-14.30

Przerwa obiadowa


SESJA 3

14.30-16.00    

Jurij G. PAWLENKO Instytut Ekonomii RAN

Problemy nierówności społecznej: aspekty historyczne i teoretyczne

Barbara LIBERSKA, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Integracja gospodarcza rynków wschodzących z krajami rozwijającymi się

Marzenna WERESA, Szkoła Główna Handlowa
 
Silne i słabe strony narodowych systemów innowacji w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Dyskusja

ŚRODA

26 czerwca 2013 r.


SESJA 1

10.00-12.00

Leszek JASIŃSKI  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Integracja i globalizacja. Dwa następstwa ekonomicznej grawitacji

Aleksandr I. AMOSOW, Instytut Ekonomii RAN

Wybór modelu rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji: ideologia i instytucje

Ryszard MICHALSKI, Janusz SAWICKI Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Blaski i cienie europejskiej unii walutowej
Dyskusja

12.00-12.15

Przerwa na kawę

SESJA 2

12.15-13.45

Władimir I. FIŁATOW Instytut Ekonomii RAN

Zadania i problemy dywersyfikacji struktury branżowej rosyjskiej gospodarki

Tamara E. KUZNIECOWA, Instytut Ekonomii RAN

Czynnik przestrzenny i problemy realnego sektora gospodarki

Nikołaj A. LEBIEDIEW, Instytut Ekonomii RAN

Rosja i Polska: problemy i perspektywy rozwoju gospodarczego

Dyskusja

13.45-14.15

Podsumowanie obrad

Ustalenie tematu i terminu następnej konferencji naukowej

Komisji Wspólnej Ekonomistów Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk

Podpisanie Protokołu

14.15-15.15

Uroczysty obiad

Zakończenie obrad


 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty dotyczącej najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed gospodarką obu krajów związanych z procesami globalizacji i integracji regionalnej. Dyskusja dotyczyć będzie w szczególności oddziaływania członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na procesy rozwojowe, innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Analiza bieżącej strategii rozwojowej gospodarki Rosji przeprowadzona zostanie w kontekście procesów jej integrowania z gospodarką globalną oraz wynikających stąd przekształceń strukturalnych rosyjskiej gospodarki i zmian jej konkurencyjności.

 

Historia Konferencji

Wykaz konferencji polsko-rosyjskich od 1994 roku

 

III seminarium  naukowe Komisji Współpracy Ekonomistów Polskich Rosyjskich i nt. „Infrastruktury gospodarki rynkowej w Rosji i w Polsce”. Moskwa 1994

IV konferencja  naukowa Komisji Współpracy Ekonomistów Polskich Rosyjskich nt. Czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego w Rosji i w Polsce. Warszawa 1995

V Konferencja Naukowa Komisji Współpracy Ekonomistów Polskich i Rosyjskich nt. Kierunki i perspektywy rozwoju obrotów zagranicznych  Polski i Rosji. Moskwa 1996

VI Konferencja Naukowa Komisji Wspó³pracy Ekonomistów Polskich i Rosyjskich nt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju kraju”. 23-25 czerwca 1997  w Warszawie

VII  Konferencja Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskich i Rosyjskich nt. „Dług publiczny w Polsce i w Rosji”. 22-27 czerwca 1998 w Moskwie

IX Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. “Transformacja stosunków agrarnych w Polsce i w Rosji”, 21-24 czerwca 1999  Warszawa

X Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN pt. „Determinanty deficytu obrotów handlowych z zagranicą w Polsce i w Rosji”. Moskwa, w ostatniej dekadzie czerwca 2000

XI Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt „Koncepcje długookresowego rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce i w Rosji”, Warszawa, 25-26 czerwca 2001 r.

XII Sesja naukowa Stałej Komisji Wspólnej Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. „Predprijatije w pieriod transformacii”, Moskwa, 23-28 czerwca 2002

XIII Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. „Procesy inwestycyjne w Polsce i w Rosji – stan obecny i perspektywy” w Warszawie 23-24 czerwca 2003 r.

XIV Sympozjum Stałej Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN nt. „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Rosji – stan aktualny i perspektywy”. 28.06-02.07 2004 r. wMoskwie

XV Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. "Czynniki zapewnienia konkurencyjności gospodarek Polski i Rosji" Warszawa, 20-21 czerwca 2005

XVI Sympozjum Stałej Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN nt.„Rola infrastruktury w rozwoju gospodarczym Polski i Rosji” 20.06-24.06.2006 r Moskwie

XVII Konferencja Naukowa Komisji Wspólnej Ekonomistów Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk Warszawa 2007 „Warunki przechodzenia Polski i Rosji na innowacyjną drogę rozwoju

XVIII konferencja Naukową Wspólnej Ekonomistów Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w dniach 23-24 czerwca 2008 r. nt. „Polska i rosyjska wieś wobec wyzwań globalizacji

XIX Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. "Państwo i gospodarka w Polsce i w Rosji: lekcje XX i perspektywy XXI wieku Warszawa, 23-24  czerwca 2009 r.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN „Rozwój gospodarki Polski i Rosji po globalnym kryzysie”. Moskwa, 23-25  czerwca 2010

XXI Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. "Wyzwania dla Polski i Rosji wobec dokonujących się zmian modelu gospodarki rynkowej" Warszawa, 27-29  czerwca 2011

XXII Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN nt. "Polska i Rosja w procesach światowej integracji i dywersyfikacji" Moskwa, 27-29 czerwca 2012 r.

 

                       XXI Konferencja naukowa Wspólnej Komisji PAN i RAN

 

Publikacje pokonferencyjne

Joanna Kotowicz-Jawor red.: Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju. INE PAN, Warszawa 2008

Andrzej Czyżewski red. nauk.: Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji. INE PAN, Warszawa 2009

Joanna Kotowicz-Jawor red. nauk.: Polska i Rosja : państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku. INE PAN, Warszawa 2010

Joanna Kotowicz-Jawor red.: Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań. Polska i Rosja. INE PAN, Warszawa 2012

Joanna Kotowicz-Jawor red. nauk.: Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji. INE PAN, Warszawa 2013